Schloss

Jutta Breitschwerd

Geo­co­der
 
 1. Place Name: N/A
 2. Street Num­ber: 5
 3. Street Name: Hauptstraße
 4. Street ( num­ber + name ): 5 Hauptstraße
 5. Street ( name + num­ber ): Haupt­stra­ße 5
 6. Pre­mi­se: N/A
 7. Sub­pre­mi­se: N/A
 8. Neigh­bor­hood: N/A
 9. City: Buggingen
 10. Coun­ty: Freiburg
 11. Regi­on Code ( sta­te code ): BW
 12. Regi­on Name ( sta­te name ): Baden-Württemberg
 13. Post­code / Zip­code: 79426
 14. Coun­try Code: DE
 15. Coun­try Name: Deutschland
 16. Address: Haupt­stra­ße 5, 79426 Bug­gin­gen, Deutschland
 17. For­mat­ted Address: Haupt­stra­ße 5, 79426 Bug­gin­gen, Deutschland
 18. Lati­tu­de: 47.848273596893286
 19. Lon­gi­tu­de: 7.6376055952453425
 20. Distance ( text ): N/A
 21. Distance ( value ): N/A
 22. Distance ( value in meters ): N/A
 23. Dura­ti­on ( text ): N/A
 24. Dura­ti­on ( value in seconds ): N/A
 25. Distance desti­na­ti­on: N/A
 26. View in Goog­le Maps

Kar­ten­punkt setzen
 

Was gefällt Ihnen hier?
  Schloss
Bei­trags­ka­te­go­rie
  Städ­te­bau­li­che Entwicklung